วันอาทิตย์, มกราคม 22, 2017
บล็อก
ศูนย์ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ขอต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ละอองทิพย์  มัทธุรศ รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ ด้วยความยินดียิ่ง
วันที่ 26 พ.ค 59 ศูนย์ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ออนไลน์ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระสังฆราชแห่งศรีลังกา Gratha Visarada Rajakiya Pandita Davuldena Guanissara Maha Thero เสด็จมาประกอบพิธีเปิดศูนย์ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ออนไลน์ โดยทรงเจิมตราสัญลักษณ์และทรงเยี่ยมชมผลการดำเนินงานของศูนย์ ในการนี้ รศ.ดร.อัจฉรา ภาณุรัตน์ รักษาราชการแทนอธิกาบดีเป็นประธานในพิธีโดยมี อ.ดร.ขจรศักดิ์ สงวนสัตย์ ผู้อำนวยการศูนย์กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมพิธีอย่างเนืองแนน .......................... ขอขอบคุณข้อมูลภาพ นายพา จอกทอง จนท.ประชาสัมพันธ์
แจ้งเปิดระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยหลังจากปิดระบบ ระหว่างวันที่ 9-16มีนาคม 2559 เวลา12.00-08.00น. เนื่องจากเกิดเหตุขัดข้องด้านระบบปรับอากาศ บัดนี้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จและเปิดใช้ได้ตามปรกติแล้ว  เอกสารแนบ
การอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและจัดทำ website เพื่อการเผยแพร่องค์ความรู้ ข่าวสารและประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชน”ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 2 อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559-วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559 จัดโดยศูนย์ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ออนไลน์ วัตถุประสงค์ 3.1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาและปรับปรุง website ของแต่ละหน่วยงานโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปซึ่งสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3.2 เพื่อให้หน่วยงานแต่ละหน่วยงานมีส่วนร่วมในงานประชาสัมพันธ์ข่าวสารและเผยแพร่งานวิชาการแก่บุคลากรทางการศึกษา 3.3 เพื่อให้หน่วยงานแต่ละหน่วยงานสามารถ ฝึกทักษะ การออกแบบและพัฒนาwebsiteโดยโปรแกรมสำเร็จรูปWordpress ให้ทันสมัยและปรับปรุงข้อมูลให้ตรงกับงานประกันคุณภาพ สร้างเว็บสมัยใหม่ เรียบง่าย ใช้เวิร์ดเพรส หนึ่งวันเริ่มมีเว็บ • สวยงาม • แก้ไขง่าย WordPress Developer (การสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress ขั้นพื้นฐาน) WordPress เป็นระบบ...
ข่าวประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 พ.ศ. 2558 (31 พ.ค. 58) ที่มา:ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย https://www.youtube.com/watch?v=TlTSM-ba3U4 ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ทำการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ไปแล้ว 2 รอบ ในปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการของวารสารไทย ทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบให้มีมาตรฐานระดับสากล ซึ่งการประเมินที่ผ่านมาทั้ง 2 รอบนั้น มีระยะเวลาในการรับรองคุณภาพวารสาร 3 ปี โดยสิ้นสุดการรับรองในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557           ในการนี้...
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘

ENJOY FABULOUS PERFORMANCES FROM MORE THAN 400 DELEGATES AROUND THE WORD: BANGLADESH,TURKEY,CAMBODIA,CHINA,JAPAN,EGYPT,INDIA,INDONESIA,ISRAEL,ITALY,KOREA, LAOPDR,LATVIA,MALAYSIA,MYANMAR,NEPAL,PHILIPPINES,POLAND,RUSSIA,SRI LANKA,SLOVAKIA,VIETNAM AND THAILAND ชมการแสดงสุดยิ่งใหญ่ตระการตา โดยนักแสดงกว่า 400 ชีวิต จากประเทศ กัมพูชา เกาหลีจีน ญี่ปุ่น บังคลาเทศ ตุรกี เนปาล โปแลนด์ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เมียนมาร์ รัสเซีย ลัตเวีย เวียดนาม สปป.ลาว สโลวาเกีย ศรีลังกา อิตาลี อินโดนิเซีย อินเดีย อิสราเอล อียิปต์ และประเทศไทย พบกับกิจกรรม     ...
บริการด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์เพื่องานวิชาการแก่นักศึกษา ปรึกษาระบบประชุมออนไลน์ การพรีเซ็นงานออนไลน์ โดยใช้ Google Hangout https://hangouts.google.com/