วันอาทิตย์, มกราคม 22, 2017
12006353_118851888468597_8381848831128192323_n

ที่มาของไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ออนไลน์

              สืบเนื่องจากการประชุมสภาวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 29 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมสัตตบุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ฯ ท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี (รศ.ดร.อัจฉรา ภาณุรัตน์) ได้มีดำริให้ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา จัดตั้งศูนย์ที่ดำเนินการรับผิดชอบด้านการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ขึ้นเพื่อตอบสนองภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่จะต้องหมุนตามกระแสของความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต

ปรัชญา

” บริการการศึกษา เพิ่มพูนปัญญา ด้วยการเรียนรู้ออนไลน์ “

วิสัยทัศน์

เป็นเลิศทางการศึกษา นำพามหาวิทยาลัย ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการเรียนรู้ออนไลน์

พันธกิจ

 1. บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ออนไลน์
 2. ดำเนินการจัด ผลิต เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ทันสมัย มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
 3. พัฒนาและเผยแพร่ให้บริการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาผ่านเครือออนไลน์ (Internet)
 4. เสริมสร้างโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ทั้งในเมืองและชนบทได้เข้าถึงช่องทางและมีทางเลือกในการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีคุณภาพโดยจัดให้มีการสอนเสริมความรู้ (Tutor Channel) ออนไลน์ผ่านเครือข่าย รวมทั้งจัดให้มีการสอน เสริมความรู้เคลื่อนที่ไปในจังหวัดสุรินทร์และ ใกล้เคียง
 5. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรและข้อมูลสารสนเทศด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาด้วยฐานข้อมูลออนไลน์ทางการศึกษาและห้องสมุดออนไลน์ (Digital Library)
 6. พัฒนานักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและบุคคลทั่วไป ให้มีความรู้และทักษะ ในด้านการผลิต การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ผ่านการฝึกอบรม
 7. ดำเนินการสำรวจ วิจัยและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเผยแพร่  การบริการด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ภารกิจ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ดำเนินการจัด ผลิต  พัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาและสื่อรูปแบบอื่น ๆ ที่ทันสมัยและมีคุณภาพ   เพื่อเผยแพร่และสนองตอบความต้องการทางการศึกษา
 2. ให้บริการวัสดุ อุปกรณ์และสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาออนไลน์  
 3. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนา การผลิต การใช้และเผยแพร่เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาทั้งในระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น
 4. พัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการผลิตและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย