วันอาทิตย์, มกราคม 22, 2017

nootjareeอาจารย์ ดร.นุชจรี  บุญเกต
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางสาววิภาวรรณ  บุญรอด
นักวิชาการศึกษา

นางสาวศศิพิมพ์  บุญรอด
บรรณารักษ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • งานธุรการ ดูแลด้านการรับ – ส่งหนังสือ ร่าง โต้ตอบหนังสือ จัดพิมพ์ จัดเก็บรักษาเอกสารกฎระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและของศูนย์ฯ/สถาบัน/สำนักฯ
  • งานพัสดุ ดูแลการเบิก – จ่ายวัสดุสำนักงาน
  • งานการเงิน ดูแลการเบิก – จ่ายเงินสำรองจ่าย – ค่ารับรองของศูนย์คอมพิวเตอร์
  • งานงบประมาณและแผน รวบรวมและดำเนินการจัดทำงบประมาณประจำปี
  • งานครุภัณฑ์ ดูแลสำรวจครุภัณฑ์ของศูนย์คอมพิวเตอร์
  • งานประชุมของศูนย์คอมพิวเตอร์
  • งานเลขานุการ ดูแลนัดหมายประสานงานต่าง ๆ ให้กับผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
  • งานและกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่ผู้อำนวยการและมหาวิทยาลัย มอบหมาย