วันอาทิตย์, มกราคม 22, 2017

somkietาจารย์สมเกียรติ  เพ็ชรมาก
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค

banchapornนายบรรณจพร  เชาวลักษ์
ช่างเทคนิค

หน้าที่รับผิดชอบ

  • กำกับ ดูแลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ ได้แก่ e-Learning , m-Learning , Google Apps For Education และระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เป็นต้น
  • ให้คำปรึกษา แนะนำให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับไอซีทีด้านการเรียนการสอน
  • ดูแล บำรุงรักษา ระบบโสตน์ทัศนูปกรณ์ ระบบไฟฟ้าประจำอาคาร
  • ให้คำปรึกษา  แนะนำการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับซอร์ฟแวร์ ฮาร์ดแวร์ งานโสตทัศนูปกรณ์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับไอซีทีให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ