วันอาทิตย์, มกราคม 22, 2017

boontoอาจารย์ว่าที่ร้อยเอกบุญโต  นาดี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่ายและเว็บไซต์


 

  • ดูแล ติดตั้งและปรับปรุงระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตภายในระหว่างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ออนไลน์กับคณะครุศาสตร์
  • ดูแล ติดตั้งและปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย ภายในระหว่างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ออนไลน์กับคณะครุศาสตร์
  • ตรวจสอบ แก้ไข และดูแลอุปกรณ์ทางด้านเครือข่าย อินเทอร์เน็ตภายในระหว่างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ออนไลน์กับคณะครุศาสตร์
  • ให้บริการ ปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบการเรียนรู้ออนไลน์
    จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับการจัดอบรมของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ออนไลน์