วันอาทิตย์, มกราคม 22, 2017

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรูญ ถาวรจักร์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละอองทิพย์ มัทธุรศ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รักษาราชการคณบดีคณะครุศาสตร์

อาจารย์ ดร.พนิต  ศรีประดิษฐ์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน

อาจารย์ ดร.อุดม  หอมคำ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ ดร.เกื้อ  กระแสโสม
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา